Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok THE pre spotrebiteľov (ďalej len „reklamačný poriadok“) upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného kupujúcim – koncovým spotrebiteľom predávaných tovarov (ďalej ako „kupujúci“) od predávajúceho, ktorým je

Irina Tóth – THE
so sídlom Adámiho 16, 841 05 Bratislava
IČO: 04799241

zapísaná v živnostenskom registri;
Okresný úrad Bratislava,
číslo živnostenského registra: 110-312935

telefónne číslo: 0919-498 907
kontaktný e-mail: irina@toth-hair.sk

(ďalej ako predávajúci).

1. Zodpovednosť za vady

1.1  Predávajúci zodpovedá za to, že kupujúcemu bol dodaný ten tovar, ktorý si objednal, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí konkrétne:

 • má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté, opísané, alebo ktoré mohol kupujúci očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy,
 • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • je vhodný na účel, ktorý je pri tovare uvedený, alebo na ktorý sa zakúpený tovar zvyčajne používa,
 • zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi stranami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovia platné a účinné právne predpisy,
 • nemá právne vady, t.j. na tovar nemá majetkové práva tretia osoba,
 • je vybavený dokumentmi a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru, alebo bude osobne doplnený informáciami, ktoré jeho riadne používanie umožňujú.

Predávajúci zodpovedá za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, a v prípade výskytu ich bude v rámci záruky riešiť. Nad rámec zákonnej záručnej doby pre spotrebiteľov predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na kvalitu.

1.2  Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na prípadných elektronických zobrazovacích zariadeniach. V prípade preberania objednávky je nevyhnutná kontrola kvality (štruktúry, farby, dĺžky, vlnitosti). Tieto vlastnosti tovaru nemôžu byť predmetom neskoršej reklamácie.

2. Záručná doba

2.1  Pri nepoužitom spotrebnom tovare predstavuje záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2  Ak je na tovare uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, alebo je v prípade tovaru podliehajúceho rýchlemu skazeniu, uvedená doba, do ktorej je vhodné ho použiť, trvá záručná doba do takéhoto dátumu. Kupujúci berie na vedomie, že vlasy majú obmedzenú životnosť vyplývajúcu z ich povahy. 

2.3  Zachovanie obvyklých vlastností počas doby životnosti jednotlivých produktov je závislé na dodržiavaní odporúčanej starostlivosti (v prípade predĺžených vlasov kupujúci dostane odporúčané pravidlá starostlivosti o predĺžené vlasy aj v písomnej podobe).

2.4  V prípade, že bude tovar vymenený alebo upravený, na nový tovar, resp. vymenené časti nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci kvôli vade tovar používať, t.j. konkrétne o dobu, počas ktorej je tovar v procese opravy.

3. Práva kupujúceho z vadného plnenia

3.1  Na základe reklamácie vadného plnenia má kupujúci právo na niektorý z nasledujúcich spôsobov nápravy:

a) Doplnenie chýbajúceho počtu

Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v menšom množstve, ako bolo dohodnuté, alebo dodá nekompletný tovar, kupujúci má právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z nákupnej ceny

Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovare vada, alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z nákupnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo vadných súčastí tovaru

Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru alebo vadnej súčasti tovaru, ak to nie je neúmerné k povahe vady (t.j. najmä v prípade, keď nie je možná bezprostredná oprava veci) a ak sa nejedná o nepodstatné porušenie zmluvy.

Právo na výmenu tovaru kupujúcemu neprináleží v prípade, že je vadná len časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dospeje predávajúci k záveru, že je vadná len súčasť tovaru, vymeníme len túto súčasť.

Kupujúci nemôže požadovať výmenu tovaru v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu. Môže požadovať zľavu z nákupnej ceny.

d) Oprava veci

Ak je možné tovar opraviť, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa počas reklamačného konania ukáže, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť opravu tovaru, je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať a dohodnúť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)

Vrátenie peňazí môže kupujúci požadovať len za predpokladu, že:

 • dodanie vadnej alebo nekompletnej veci zo strany predávajúceho predstavuje podstatné porušenie zmluvy, alebo
 • predávajúci nie je schopný odstrániť vadu, kvôli ktorej nemôže kupujúci tovar riadne používať, alebo
 • predávajúci nie je schopný tovar s vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába), alebo
 • tovar nemôže kupujúci riadne používať pre opakovaný výskyt tej istej vady po oprave (opakovaný výskyt vady po aspoň dvoch predchádzajúcich opravách), alebo
 • sa na tovare vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných vád, z ktorých každá bráni riadnemu používaniu tovaru), alebo
 • nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie/nevykonáme nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.2  Podmienkou na výmenu tovaru alebo vrátenia peňazí z titulu vady (odstúpenie od zmluvy) je, že kupujúci vráti mimo vady tovar v takom stave, v akom ju prevzal. Výnimkou sú prípady, keď:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) kupujúci tovar použil pred objavením vady,

c) kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojím konaním alebo zanedbaním, alebo

d) tovar predal ďalej pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len čiastočne, kupujúci vráti predávajúcemu tovar v množstve, čo ešte vrátiť môže, a poskytne kupujúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

4. Kedy nie je možné práva z vadného plnenia uplatniť

4.1  Právo z vadného plnenia kupujúci nemá, ak:

 • o vade pred prevzatím veci vedel;
 • vadu sám spôsobil, alebo
 • uplynula záručná doba.

4.2  Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na:

 • opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním – v prípade vlasov môže dochádzať napríklad k vlneniu, točeniu, strate pôvodného lesku a farby (za opotrebovanie spôsobené používaním sa považuje aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov v prípade elektrických prístrojov),
 • vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovanie, ktoré mal tovar pri prevzatí,
 • veci predávané za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, kvôli ktorej bola stanovená nižšia cena,
 • tovary, ak to vyplýva z ich povahy.

4.3  O vadu tovaru – vlasov sa nejedná v prípade, že:

 • kupujúci vlasy chemicky upravil – farbením, melírovaním, vlasy sú vystrihané či inak upravené,
 • došlo pôsobením rôznych vonkajších procesov (napr. umývaním, česaním, žehlením apod.) k zmene pôvodného tvaru alebo farby vlasov,
 • kupujúci použil nesprávny postup pri údržbe vlasov (v rozpore s odporúčanou starostlivosťou),
 • sa vlasy prirodzene samovoľne vysušujú,
 • dochádza k vypadávaniu a vyčesávaniu vlasov.

5. Postup pri reklamácii

5.1  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu (chybu tovaru) u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Po uplatnení reklamácie je kupujúci povinný chybný tovar predávajúcemu obratom doručiť v lehote niekoľkých dní (najlepšie do 7 dní).

5.2  Reklamácie prijíma predávajúci na adrese prevádzky osobne, v prípade zaslania po dohode tiež na adrese prevádzky.

Ak má kupujúci záujem o opravu veci, a v potvrdení o trvaní práv z vadného plnenia (záručnom liste) je uvedená tretia osoba určená k oprave, je kupujúci povinný uplatniť si reklamáciu u tejto osoby. Túto povinnosť má len v prípade, že sa táto tretia osoba nachádza na rovnakom mieste ako predávajúci, alebo na mieste ku kupujúcemu bližšom.

5.3  Odporúčaný postup pri reklamácii:

 • kupujúci je povinný reklamáciu u predávajúceho uplatniť bez zbytočného odkladu od zistenia vady v mieste prevádzky predávajúceho, ak sa nedohodnú strany inak,
 • súčasne je vhodné informovať predávajúceho o spôsobe plnenia, ktorý  kupujúci zvolil (či má záujem o doplnenie chýbajúceho tovaru, zľavu z nákupnej ceny, výmenu tovaru alebo jeho vadných súčastí, opravu veci, vrátenie peňazí, prípadne ďalšie v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom), najlepšie vyplniť reklamačný protokol,
 • kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument dokazujúci kúpu tovaru od predávajúceho,
 • v prípade dohodnutého zaslania je potrebné tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu či zničeniu,
 • zásielky neposielajte na dobierku,
 • v niektorých prípadoch nie je nutné zasielanie vadného tovaru predávajúcemu, ak je možné vadu preukázať iným spôsobom (napr. prostredníctvom fotografie či videa, z ktorých bude reklamovaná vada tovaru rozoznateľná).
  V prípade, že kupujúci žiada vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy), musí byť vadný tovar vrátený, ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4  Predávajúci považuje reklamáciu za uplatnenú oznámením výskytu vady a uplatnením práva zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5  O doručenej reklamácii rozhoduje predávajúci spravidla v deň prevzatia reklamácie, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa nedohodnú obe strany na dlhšej lehote.

5.6  V prípade, že si kupujúci zvolí spôsob, ktorý nemôže byť z objektívnych dôvodov realizovaný (v prípade neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktoré nie sú objektívne možné), bude predávajúci kupujúceho neodkladne kontaktovať a hľadať iný spôsob nápravy. V takom prípade si kupujúci môže zvoliť v súlade s týmto reklamačným poriadkom dodatočne iný spôsob.

5.7  Pri reklamácii obdrží kupujúci písomné potvrdenie o tom, kedy si reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje. Po vybavení reklamácie obdrží potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie podľa príslušných ustanovení §18 zákona na ochranu spotrebiteľa.

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 1. mája 2022