Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľa (ďalej len ako „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté ústne, alebo písomne medzi podnikateľským subjektom

Irina Tóth – THE
so sídlom Adámiho 16, 841 05 Bratislava
IČO: 04799241

zapísaným v živnostenskom registri;
Okresný úrad Bratislava,
číslo živnostenského registra: 110-312935

telefónne číslo: 0919-498 907
kontaktný e-mail: irina@toth-hair.sk

ako predávajúcim

a kupujúcim – koncovým spotrebiteľom predávaných tovarov a služieb.

Úvodné ustanovenia

Predávajúci podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblastiach:

 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Činnosť podnikateľského subjektu nepodlieha inému povoľovaniu.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1. mája 2022 a platia pri objednávaní, nákupe tovarov a využívaní služieb predávajúceho. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ.

1.1  Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzuje predávajúci dodať dohodnutý tovar, ktorý je predmetom ústnej alebo písomnej objednávky a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby kupujúci špecifikoval objednávkou tovar alebo službu, o ktorú má záujem a aby došlo k jej potvrdeniu zo strany predávajúceho (podľa čl. 2). Informácie o cenách služieb sa nachádzajú v cenníku, ktorý je dostupný na webových stránkach toth-hair.sk a v priestoroch prevádzky.

Vzhľadom na charakter predávaných tovarov je cena niektorých tovarov kupujúcemu oznámená individuálne pre každú objednávku na základe jeho výberu. Možné spôsoby platby a dodania sú uvedené v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácia sa riadi naším Reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov.

Tieto podmienky bližšie určujú rámec spotrebiteľskej zmluvy pre prípady, že je kupujúci spotrebiteľom, t.j. ak je fyzickou osobou a tovar kupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

1.2  Čím sa riadia vzájomné práva a povinnosti?

Kúpnou zmluvou, ktorá je založená na týchto obchodných podmienkach určujúcich vzájomné práva a povinnosti, reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov, podľa ktorého bude postupovať predávajúci i kupujúci pri reklamácii tovaru, zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu osobných údajov kupujúceho, ďalšími dohodnutými postupmi pri dodaní služby alebo tovaru na základe objednávky kupujúceho a jej prijatia stranou kupujúceho.

V otázkach neupravených zmluvou sa vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým

zákonom č. 40/1964 Z. z. – občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „občiansky zákonník“);
zákonom č. 250/2007 Z. z. – o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov;
zákonom č. 102/2014 Z.z. – o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.

Ak sa bydlisko zákazníka nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak vzájomný právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, kupujúci súhlasí s tým, že sa vzájomný vzťah riadi slovenským právom.

1.3  Vyjadrenie súhlasu s obchodnými podmienkami

Kupujúci potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa a súhlasí s nimi, zadaním objednávky. Prípadné zloženie zálohy na predbežne špecifikovaný tovar alebo službu – podľa výšky objednávky – sa považuje tiež za prejav súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

1.4  Čo by mal kupujúci vedieť o predaji vlasov

Jedným z predávaných tovarov sú aj ľudské vlasy. Ľudské vlasy sú vecou hnuteľnou, ktorú je možné prenechať inému aj za odmenu, teda predaj tejto položky nie je špeciálne obmedzený. Vzhľadom na povahu ľudských vlasov je vhodné pred vystavením objednávky na vlasy a spojenú službu predlžovania vlasov prekonzultovať možnosti ich použitia, odtieň a tiež typ vlasov s odborníkom. Dôkladné oboznámenie sa so starostlivosťou o predĺžené vlasy s cieľom ich dlhej životnosti je tiež žiadúce, ak kupujúci nemá s predĺženými vlasmi skúsenosti.

1.5  Ďalšie dôležité informácie

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac približuje. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Obchodné podmienky môže predávajúca strana meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, ktoré sa vzťahuje k obdobiu vzniku objednávky. Meniť či dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky na základe konkrétnej dohody je možné len písomnou formou.

Kúpna zmluva

2.1  Predpoklad na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby kupujúci vystavil a doručil objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim.

2.2  Doručenie objednávky

Objednávku môže kupujúci doručiť v písomnej podobe alebo ústne, prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením kontaktného formulára), prípadne iným spôsobom, ktorý web-stránky predávajúceho umožňujú.

Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať jej jednoznačnosť, pretože odoslaním sa stáva objednávka záväzná. O prípadnej zmene objednávky je povinný kupujúci bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky či e-mailom.

Vzhľadom na to, že predávajúci produkty nezasiela, pri osobnom prevzatí rekapituluje v prítomnosti kupujúceho (alebo ním poverené osoby) objednávku, vrátane konečnej ceny. Pri prevzatí je vhodné, aby obe strany skontrolovali druh a množstvo tovaru, pri kaderníckych službách stav finálnej práce.

2.3  Je možné objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú predávajúci ešte nepotvrdil, je možné zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e‑mailom. Všetky potvrdené objednávky sú pre kupujúceho i predávajúceho záväzné a neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po vzájomnej dohode. Ak kupujúci zruší objednávka tovaru, pri ktorom nie je možné od zmluvy odstúpiť bez kompenzácie nákladov, má predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré v súvislosti s plnením zmluvy vynaložil.

2.4  Kedy je zmluva uzavretá

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho (ústne, e-mailom, písomne). Ak je objednávka robená ústne, potvrdená na mieste predávajúcim a kupujúci zloží zálohu, je zmluva uzavretá okamihom zloženia zálohy.

2.5  Ako získať zmluvu v textovej podobe

Zmluvu predávajúci zašle kupujúcemu na požiadanie e‑mailom alebo písomne poštou do 3 dní od požiadania. Pri zasielaní poštou môže predávajúci požiadať o úhradu nákladov spojených so zaslaním.

Dokumenty tvoriace zmluvu a podklady obchodného prípadu archivuje predávajúci v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

Cena

3.1  Zmena ceny v procese vybavovania objednávky

V prípade, že nie je dohodnutá cena tovaru alebo služby aktuálna, predávajúci bezodkladne kupujúceho na túto skutočnosť upozorní a dohodnú ďalší postup.

V prípade, že došlo na strane predávajúceho k zjavnej chybe pri uvedení ceny tovaru alebo služby, predávajúci nie je povinný dodať tovar za túto úplne očividne chybnú cenu.

3.2  Kombinovanie zliav z ceny tovaru

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je výslovne uvedené niečo iné.

Platobné podmienky

4.1  Spôsoby úhrady kúpnej ceny

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo služby online platobnou kartou
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru alebo služby prevodom na bankový účet predávajúceho
 • bezhotovostne bezprostredne pri  dodaní tovaru alebo služby online platobnou kartou
 • bezhotovostne bezprostredne pri dodaní tovaru alebo služby prevodom na bankový účet predávajúceho
 • v hotovosti pri prebraní tovaru alebo služby

Podľa výšky objednávky môže kupujúci pre niektoré druhy tovarov požadovať čiastočnú úhradu vopred.
Pokyny obdrží kupujúci pri potvrdení objednávky.

4.2  Splatnosť kúpnej ceny

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná podľa dohody, spravidla do piatich dní od prijatia objednávky. Cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
Pokiaľ nebude uhradená dohodnutá cena v uvedenej dobe splatnosti, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

4.3  Záloha alebo plná úhrada vopred

V súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o uhradenie celej ceny tovaru pred odovzdaním tovaru alebo služby. V prípade tovarov, ktoré sú súčasťou následných poskytovaných služieb, je zo strany predávajúceho opodstatnená požiadavky úplnej úhrady tovaru, nakoľko pri prípadnom zrušení začatej realizácie personalizovanej zákazky nie je možné tovar predať (prípadne so stratou). Náklady tejto straty predávajúceho znáša kupujúci v plnom rozsahu zálohy, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.

4.4  Účtenky a elektronická evidencia tržieb

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na vystavenie účtu podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov a daňového dokladu elektronickou formou.

Z dôvodu rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom e-kasa je definovaná hraničná doba odozvy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému e-kasa. Novelou zákona je hraničná doba tejto odozvy ustanovená na 2 sekundy. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže podnikateľ vyhotoviť pokladničný doklad (príjmový doklad ako náhradný doklad vyhotovený namiesto elektronického pokladničného dokladu), ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Takto vystavený pokladničný doklad bude následne predávajúci evidovať v systéme e-kasa.

Na základe rozhodnutia o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa klient je lehota na následné zaslanie dátovej správy do systému e-kasa až 30 dní. Po vnesení údaja do systému predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu elektronický doklad o prijatej úhrade.

Dodacie podmienky

5.1  Doba dodania tovaru/služby

Doba dodania tovaru vždy závisí od dostupnosti. Pri tovaroch  na objednávku sa pohybuje od 3 dní po 2 mesiace (zákazky vlasov De Luxe). Tovar, ktorý je skladom, si môže kupujúci pri osobnom odbere prevziať okamžite po úhrade objednávky. Vzhľadom na to, že časť tovarov sa nachádza v sklade predávajúceho, je žiadúce oznámiť svoju objednávku s časovým predstihom cca 24 hodín.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy kupujúci tovar obdržal. Ak bezdôvodne odmietne tovar prevziať, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany predávajúceho, ani za odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

Vlastnícke právo na tovar získavate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.2  Prevzatie tovaru/služby

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a na prípadne zistené nedostatky okamžite upozorniť predávajúceho. Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou tak neurobil) prechádza na kupujúceho zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.3  Neprevzatie tovaru

Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné ďalšie opakované úsilie predávajúceho na doručenie, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

V prípade, že kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré z dôvodu neprevzatia tovaru vznikli.

V prípade, že kupujúci uhradil zálohu a tovar bezdôvodne neprevzal, má predávajúci právo po 30 dňoch pristúpiť k predaju tovaru inému záujemcovi.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1  Kedy môže odstúpiť kupujúci od kúpnej zmluvy

Od kúpnej zmluvy môže kupujúci bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak sa jednalo o zmluvu uzavretú na diaľku alebo o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na doručovaciu adresu predávajúceho spolu s tovarom, alebo na e-mail a následne zašle tovar na doručovaciu adresu predávajúceho.

6.2  Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a pozerá sa na ňu ako keby ani nebola uzavretá. Ak kupujúci obdržal spoločne s tovarom s jeho súhlasom darček, darovacia zmluva stráca odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosť. Darček je potrebné vrátiť spoločne s vráteným tovarom.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na doručovaciu adresu predávajúceho. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme.

K vratke tovaru je vhodné priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru a písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho hradí kupujúci a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.3  Vrátenie peňazí kupujúcemu

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Peňažné prostriedky vráti predávajúci kupujúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Toto neplatí, ak tovar nebol vrátený, alebo kupujúci dostatočne nepreukázal, že tovar odoslal. Peniaze vráti predávajúci rovnakým spôsobom, akým ich prijal, ak neobdrží do 10 dní od odstúpenia od zmluvy informáciu o inom spôsobe vratky.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na adresu predávajúceho hradí kupujúci a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.4  Vrátenie poškodeného tovaru

Ak predávajúci zistí,, že kupujúcim vrátený tovar je poškodený, opotrebený, znečistený či čiastočne spotrebovaný, kupujúci nesie zodpovednosť za toto zníženie hodnoty tovaru a plnenie bude primerane znížené.

6.5  Kedy od zmluvy odstúpiť nie je možné?

V prípade, že sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, nie je odstúpenie od zmluvy možné.

Ďalšie z prípadov vymenovaných v zákone, pri ktorých nie je možné od zmluvy odstúpiť – pri

 • tovare, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho,
 • tovare, ktorý podlieha rýchlej skaze,
 • tovare bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • tovare v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.6  Kedy môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúci

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • ak neobdržal od kupujúceho plnú kúpnu cenu v dobe splatnosti, alebo si kupujúci tovar bezdôvodne neprevzal,
 • tovar z objektívnych príčin (napr. preto, že sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať,
 • plnenie sa stane objektívne nemožné alebo protiprávne.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, bude predávajúci kupujúceho o odstúpení od zmluvy informovať.

Doplňujúce informácie pre kupujúceho

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. V prípade nespokojnosti s riešením sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

V prípade sporu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk.

Pre podanie sťažností týkajúcich sa tovaru alebo služieb, ktoré ste si u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete rovnako využiť online platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. mája 2022